MTech 
Bedrijf Downloads Links Voorwaarden Contact
Zoek
uw type
cylinder
Kies
uw type
gasmengsel

zoek
Naam gas
Chemische formule
Concentratie Inhoud
in gasliter
Balance gas Valve &
controllers
Type Gas & Concentration & Balance gas N2 Inhoud
in gasliter
Valve &
controllers
Molenstraat 84
B-2640 Mortsel
M +32 (0)474 67 18 82
F +32 (0)3 457 77 17
Safety Symbolen
symbols
schadelijkgiftigbijtendontvlambaarontplofbaaroxiderendmilieugevaarlijk
Gassen
Enkelvoudige en
meervoudige
gasmengsels
 
 
Schadelijk

Schadelijk (Xn)

In combinatie met R22

Resultaten acute toxiciteit:
 • LD50-test: 200 < LD50, oraal, rat ≤ 2000 mg/kg of
 • vaste dosismethode: oraal, rat, 50 mg/kg: 100 % overlevende dieren, doch evidente toxiciteit of
 • vaste dosismethode: oraal, rat, 500 mg/kg: minder dan 100 % overlevende dieren of
 • methode acute toxiciteitsklasse: hoge mortaliteit in het dosisinterval > 200 tot ≤ 2000 mg/kg, oraal, rat.

In combinatie met R21

Resultaten acute toxiciteit:
 • 400 mg/kg < LD50, dermaal, rat of konijn ≤ 2000 mg/kg.

In combinatie met R20

Resultaten acute toxiciteit:
 • voor aërosolen of deeltjes: 1 < LC50, inhalatoir, rat ≤ 5 mg/l/4 uur;
 • voor gassen en dampen: 2 < LC50, inhalatoir, rat ≤ 20 mg/l/4 uur.

In combinatie met R65

Vloeibare stoffen en preparaten die voor de mens vanwege hun lage viscositeit een gevaar bij inslikken opleveren: 1. Stoffen en preparaten die alifatische, alicyclische en aromatische koolwaterstoffen in een totale concentratie van ten minste 10 % bevatten en die:
 • hetzij een doorstroomtijd van minder dan 30 s in een 3 mm ISO-beker overeenkomstig ISO-norm 2431 hebben en de gemiddelde oppervlaktespanning kleiner is dan 34 mN/m bij 25 ºC;
 • hetzij een kinematische viscositeit, gemeten met een gekalibreerde glazen capillaire viscosimeter volgens ISO-norm 3104/3105, van minder dan 7x10-6 m2/s bij 40 ºC hebben en de gemiddelde oppervlaktespanning kleiner is dan 34 mN/m bij 25 ºC;
 • hetzij een kinematische viscositeit, gemeten met een rotatieviscosimeter volgens ISO-norm 3219, van minder dan 7x10-6 m2/s bij 40 ºC hebben en de gemiddelde oppervlaktespanning kleiner is dan 34 mN/m bij 25 ºC.

2. Andere stoffen en preparaten of basis van praktijkervaring bij de mens.

In combinatie met R68

 • Sterke aanwijzingen dat een éénmalige blootstelling via een passende weg, doorgaans bij bovengenoemde dosisinterval, waarschijnlijk leidt tot onherstelbare schade, verschillend van carcinogene, mutagene of voor de voortplanting nadelige effecten. Om de wijze van toediening of blootstelling aan te geven moet een van de volgende combinaties worden gebruikt: R68/20, R68/21, R68/22, R68/20/21, R68/20/22, R68/21/22, R68/20/21/22.
 • Mutagene stoffen van categorie 3.

In combinatie met R48

Waarschijnlijk wordt ernstige schade (duidelijke functieverstoring of morfologische verandering met toxicologische betekenis) veroorzaakt door herhaalde of langdurige blootstelling via een passende weg. Stoffen en preparaten worden ten minste als toxisch ingedeeld wanneer deze effecten worden waargenomen bij volgende doses, toegediend gedurende 90 dagen:
 • oraal, rat ≤ 50 mg/kg/dag of
 • dermaal, rat of konijn ≤ 100 mg/kg/dag of
 • inhalatoir, rat ≤ 0,25 mg/l, 6 uur/dag.
Om de wijze van toediening of blootstelling aan te geven, moeten de volgende combinaties worden gebruikt: R48/20, R48/21, R48/22, R48/20/21, R48/20/22, R48/21/22 of R48/21/22/23.

In combinatie met R40

Carcinogene stoffen en preparaten van categorie 3.

In combinatie met R62

Stoffen en preparaten die schadelijk zijn voor de vruchtbaarheid categorie 3.

In combinatie met R63

Teratogene stoffen en preparaten van categorie 3.Material Safety
Data Sheets (MSDS)
© www.wit-zwart.be
& www.ithink.be