MTech 
Bedrijf Downloads Links Voorwaarden Contact
Zoek
uw type
cylinder
Kies
uw type
gasmengsel

zoek
Naam gas
Chemische formule
Concentratie Inhoud
in gasliter
Balance gas Valve &
controllers
Type Gas & Concentration & Balance gas N2 Inhoud
in gasliter
Valve &
controllers
Molenstraat 84
B-2640 Mortsel
M +32 (0)474 67 18 82
F +32 (0)3 457 77 17
Safety Symbolen
symbols
schadelijkgiftigbijtendontvlambaarontplofbaaroxiderendmilieugevaarlijk
Gassen
Enkelvoudige en
meervoudige
gasmengsels
 
 
zeer (ver)giftig

Zeer (ver)giftig (T+)

In combinatie met R28

Resultaten acute toxiciteit:
  • LD50-test: LD50, oraal, rat ≤ 25 mg/kg of
  • vaste dosismethode: oraal, rat, 5 mg/kg: minder dan 100 % overlevende dieren of
  • methode acute toxiciteitsklasse: hoge mortaliteit bij doses ≤ 25 mg/kg oraal, rat.

In combinatie met R27

Resultaten acute toxiciteit:
  • LD50, dermaal, rat of konijn: ≤ 50 mg/kg.

In combinatie met R26

Resultaten acute toxiciteit:
  • voor aërosolen of deeltjes: LC50, inhalatoir, rat ≤ 0,25 mg/l/4 uur;
  • voor gassen en dampen: LC50, inhalatoir, rat ≤ 0,5 mg/l/4 uur.

In combinatie met R39

Sterke aanwijzingen dat een eenmalige blootstelling via een passende weg, doorgaans in het bovengenoemde dosisinterval, waarschijnlijk leidt tot onherstelbare schade, verschillend van carcinogene, mutagene of teratogene effecten.
Om de wijze van toediening of blootstelling aan te geven, moeten de volgende combinaties worden gebruikt: R39/26, R39/27, R39/28, R39/26/27, R39/26/28, R39/27/28 of R39/26/27/28.Material Safety
Data Sheets (MSDS)
© www.wit-zwart.be
& www.ithink.be